Nasze cookies są bezpieczne! Korzystamy z nich w minimalnym zakresie tak, aby nasz serwis był jak najlepiej dopasowany do potrzeb Użytkowników. Warunki przechowywania oraz dostępu do plików cookies, można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek pozwalają na zapisywanie cookies.

Więcej o cookies Zaakceptuj, by informacja więcej się nie pojawiała

Narzędzia osobiste
Info
Zapisano zmiany.

Bank Danych

SOLIDny Inżynier

Osoby zainteresowane złożeniem swojej oferty bez określenia stanowiska pracy, prosimy o wypełnienie formularza.

Informujemy, iż szczegółowo analizujemy wszystkie nadesłane do nas oferty.

W związku z dynamicznym rozwojem Grupy SOLIDEX wszelkie aplikacje są weryfikowane pod kątem możliwości jak najlepszego dopasowania potencjalnego stanowiska do możliwości i oczekiwań kandydatów.

Wypełnij formularz

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy, który zamieścili swoje dane w dokumentach rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny) jest SOLIDEX S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027297, adres: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, nr tel. (12) 6380480, e-mail solidex@solidex.com.pl

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na które Kandydat ubiega się o zatrudnienie. W przypadku tzw. „wolnych” CV powyższy okres liczony jest od dnia przesłania CV do ADO. Po tym czasie dane osobowe będą bezpowrotnie usuwane z bazy danych ADO.

    Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  • art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani przekazywane do państw trzecich.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak podania danych może skutkować niewzięciem pod uwagę aplikacji rekrutacyjnej.

Kontakt
SOLIDEX
ul. Sosnowiecka 75
31-345 Kraków
tel. 012 638 04 80
fax 012 638 04 70
solidex@solidex.com.pl